10 kết quả được tìm thấy

Quyết định số 3582/QĐ-UBND

Phê duyệt Kế hoạch công tác cải cách hành chính tỉnh Thái Bình năm 2019

Ban hành: 31/12/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Quyết định số 3583/QĐ-UBND

Công khai số liệu và thuyết minh quyết toán ngân sách địa phương năm 2017 đã được HĐND tỉnh phê chuẩn

Ban hành: 31/12/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Kế hoạch số 105/KH-UBND

Triển khai Đề án tuyên truyền và phát triển bền vững biển, đảo VN giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 31/12/2018

Lãnh đạo ký: PCT UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang

Tải file:

Quyết định số 3597/QĐ-UBND

Cho phép UBND xã Nam Hà, huyện Tiền Hải sử dụng đất để thực hiện quy hoạch dân cư

Ban hành: 31/12/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Quyết định số 3596/QĐ-UBND

Gia hạn tiến độ sử dụng đất cho Công ty Cổ phần phát triển công nghệ Nano tại xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình

Ban hành: 31/12/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Quyết định số 3593/QĐ-UBND

Cho phép UBND xã Đồng Thanh, huyện Vũ Thư chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng Trường Mầm non

Ban hành: 31/12/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Quyết định số 3600/QĐ-UBND

Thu hồi đất của Trung tâm Khuyến nông thuộc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại phường Phú Khánh, thành phố Thái Bình

Ban hành: 31/12/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Quyết định số 3605/QĐ-UBND

Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của Công ty cổ phần Bitexco Nam Long

Ban hành: 31/12/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Quyết định số 3608/QĐ-UBND

Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt ( tại xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà )

Ban hành: 31/12/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Quyết định số 3603/QĐ-UBND

Cho phép UBND xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng Nhà văn hóa

Ban hành: 31/12/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file: