10 kết quả được tìm thấy

Quyết định số 204/QĐ-UBND

Gia hạn thời gian cho Tổng Công ty lắp máy Việt Nam thuê đất tại xã Thái Xuyên huyện Thái Thụy

Ban hành: 17/01/2019

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Quyết định số 205/QĐ-UBND

Gia hạn thời gian cho Công ty cổ phần LILAMA 18 thuê đất tại xã Thái Đô huyện Thái Thụy

Ban hành: 17/01/2019

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Quyết định số 211/QĐ-UBND

Cho công ty TNHH thương mại và dịch vụ Trường Thọ Phát thuê đất tại xã Thái Hưng huyện Thái Thụy

Ban hành: 17/01/2019

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Quyết định số 193/QĐ-UBND

Cho phép UBND xã Đông Lâm, huyện Tiền Hải sử dụng đất để thực hiện quy hoạch dân cư

Ban hành: 16/01/2019

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Quyết định số 190/QĐ-UBND

Công khai số liệu, thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

Ban hành: 16/01/2019

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Quyết định số 187/QĐ-UBND

Cho phép UBND xã Thụy Thanh, huyện Thái Thụy sử dụng đất để thực hiện quy hoạch dân cư

Ban hành: 16/01/2019

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Quyết định số 199/QĐ-UBND

Phê duyệt Danh sách bố trí công chức cấp xã kiêm nhiệm chức danh công chức cấp xã còn thiếu của các huyện : Hưng Hà, Vũ Thư, Thái Thụy, Tiền Hải

Ban hành: 16/01/2019

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Quyết định số 186/QĐ-UBND

Cho phép UBND xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà sử dụng đất để thực hiện quy hoạch dân cư

Ban hành: 16/01/2019

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Quyết định số 189/QĐ-UBND

Cho phép UBND xã Nam Chính, huyện Tiền Hải chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện quy hoạch dân cư

Ban hành: 16/01/2019

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Quyết định số 192/QĐ-UBND

Cho phép UBND xã Tây Sơn , huyện Tiền Hải sử dụng đất để thực hiện quy hoạch dân cư

Ban hành: 16/01/2019

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file: