10 kết quả được tìm thấy

Công văn số 66/UBND-TH

Triển khai chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Hội nghị Chính phủ với địa phương

Ban hành: 05/01/2019

Lãnh đạo ký: CVP: Trần Ngọc Tuấn

Tải file:

Công văn số 4926/UBND-TCD

Thực hiện kiến nghị của Ủy ban thường vụ Quốc Hội về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ban hành: 28/12/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Công văn số 4561/UBND-NNTNMT

Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 712/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 06/12/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Công văn số 4554/UBND-TTHCC

Triển khai thực hiện Thông tư số 01/2018/Tt-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ

Ban hành: 05/12/2018

Lãnh đạo ký: PCT UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang

Tải file:

Công văn số 4357/UBND-CTXDGT

Thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 21/11/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Nguyễn Thị Lĩnh

Tải file:

Công văn số 4299/UBND-TH

Triển khai thực hiện nghị quyết phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2018

Ban hành: 15/11/2018

Lãnh đạo ký: Phó CVP: Nguyễn Tuấn

Tải file:

Công văn số 4227/UBND-CTXDGT

Thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình, kết quả triển khai các dự án của Tập đoàn FLC và các tập đoàn tổng công ty, công ty trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 09/11/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Công văn số 4226/UBND-CTXDGT

Xử lý nghiêm đối với các phương tiện giao thông đường bộ hết niên hạn sử dụng hoặc quá hạn kiểm định nhưng vẫn tham gia giao thông

Ban hành: 09/11/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Công văn số 4193/UBND-NC

Triển khai thực hiện đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2018

Ban hành: 08/11/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Công văn số 4174/UBND-KGVX

Tăng cường nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại

Ban hành: 08/11/2018

Lãnh đạo ký: PCT UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang

Tải file: