6 kết quả được tìm thấy

05/CTHĐ-UBND

Chương trình hành động cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Thái Bình

Ban hành: 06/08/2012

Lãnh đạo ký:

Tải file:

73/BC-UBND

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2012

Ban hành: 01/08/2012

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Ca

Tải file:

1659/UBND-NC

Thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 63/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Ban hành: 23/07/2012

Lãnh đạo ký:

Tải file:

67/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hiện thí điểm Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính.

Ban hành: 23/07/2012

Lãnh đạo ký:

Tải file:

04/CTHĐ-UBND

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 24/4/2012 của Chính phủ về triển khai thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội năm 2011-2020 và Phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm 2011-2015.

Ban hành: 16/07/2012

Lãnh đạo ký:

Tải file:

39/KH-UBND

Kế hoạch triển khai, thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo

Ban hành: 10/07/2012

Lãnh đạo ký:

Tải file: