10 kết quả được tìm thấy

18/CT-UBND

 Chỉ thị về việc triển khai thưc hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Ban hành: 16/12/2013

Lãnh đạo ký:

Tải file:

18/CT-UBND

 Chỉ thị về việc triển khai thưc hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Ban hành: 16/12/2013

Lãnh đạo ký:

Tải file:

CT 16

Tăng cường chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý và sử dụng pháo (chi tiết xem tại file đính kèm)

Ban hành: 20/07/2011

Lãnh đạo ký:

Tải file:

CT 15

V/v tăng cường công tác thu ngân sách 6 tháng cuối năm 2011 trên địa bàn tỉnh (chi tiết xem tại file đính kèm).

Ban hành: 18/07/2011

Lãnh đạo ký:

Tải file:

CT 14

V/v tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản; chấn chỉnh các hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển, tiêu thụ cát lòng sông, bãi biển trên địa bàn tỉnh (chi tiết xem tại file đính kèm).

Ban hành: 08/07/2011

Lãnh đạo ký:

Tải file:

Chỉ thị 11

V/v tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình (Chi tiết xem tại file đính kèm)

Ban hành: 31/05/2011

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Ca

Tải file:

Chỉ thị số 10

Về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2011 (Chi tiết xem tại file đính kèm)

Ban hành: 26/05/2011

Lãnh đạo ký:

Tải file:

Chỉ thị số 09

Về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế  - xã hội năm 2011(chi tiết xem tại file đính kèm)
 

Ban hành: 22/04/2011

Lãnh đạo ký:

Tải file:

Chỉ thị 07

Tăng cường chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Chi tiết xem tại file đính kèm)

Ban hành: 21/03/2011

Lãnh đạo ký:

Tải file:

Chỉ thị 08

V/v tăng cường các biện pháp cấp bách đảm bảo cung cấp điện các tháng mùa khô năm 2011 (chi tiết xem tại file đính kèm)

Ban hành: 21/03/2011

Lãnh đạo ký:

Tải file: