2 kết quả được tìm thấy

QD 1495

Phê duyệt kế hoạch phòng, chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Thái Bình (chi tiết xem tại file đính kèm)

Ban hành: 02/08/2011

Lãnh đạo ký:

Tải file:

QD 187

Phê duyệt kế hoạch công tác cải cách hành chính tỉnh Thái Bình năm 2011 (chi tiết xem tại file đính kèm)

Ban hành: 28/01/2011

Lãnh đạo ký:

Tải file: