10 kết quả được tìm thấy

Báo cáo số 123/BC-UBND

Tình hình kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 tỉnh Thái Bình

Ban hành: 28/12/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Báo cáo số 253-BC/TU

Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018.

Ban hành: 26/12/2018

Lãnh đạo ký: PBT: Ngô Đông Hải

Tải file:

Báo cáo số 115/BC-UBND

Tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 mục tiêu và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2019 tỉnh Thái Bình

Ban hành: 07/12/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Ca

Tải file:

Báo cáo số 113/BC-UBND

Báo cáo tóm tắt đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2018 và phân bổ dự toán ngân sách năm 2019

Ban hành: 06/12/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Báo cáo 244-BC/TU

Báo cáo kết quả 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 217, 218-QĐ/TW, ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị khoá XI về "Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội", "Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền".

Ban hành: 03/12/2018

Lãnh đạo ký: PBT: Ngô Đông Hải

Tải file:

Báo cáo số 549-TB/TU

Thông báo kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nội dung chất vấn tại Kỳ họp lần thứ 31

Ban hành: 30/11/2018

Lãnh đạo ký: PBT: Ngô Đông Hải

Tải file:

Báo cáo số 108/BC-UBND

Báo cáo kết quả thanh tra,tiếp công dân và giải quyết khiếu nại,tố cáo năm 2018;phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Ban hành: 30/11/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Báo cáo số 103/BC-UBND

Tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017

Ban hành: 28/11/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Báo cáo số 104/BC-UBND

Tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017

Ban hành: 28/11/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Báo cáo số 98/BC-UBND

Tổng kết 5 năm thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (2013-2017)

Ban hành: 14/11/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Nguyễn Thị Lĩnh

Tải file: