10 kết quả được tìm thấy

Chương trình hành động số 01/CTHĐ-UBND

Về việc triển khai thực hiện nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sáng nhà nước năm 2018

Ban hành: 23/01/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Chương trình hành động số 03/CTr-UBND

Chương trình hành động triển khai thực hiện nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của chính phủ về những nhiệm vụ , giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự tóan ngân sách nhà nước năm năm 2017

Ban hành: 17/01/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Chương trình hành động số 02/CTr-UBND

Chương trình hành động của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Ban hành: 10/01/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Chương trình hành động số 02/CTr-UBND

Chương trình hành động triển khai nghị quyết số 129-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020

Ban hành: 15/06/2016

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Chương trình hành động số 01/CTHĐ-UBND

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính Phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016

Ban hành: 19/02/2016

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

09/CTHĐ_UBND

Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ , giải pháp chủ yếu chỉ đạo , điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Ban hành: 29/01/2015

Lãnh đạo ký:

Tải file:

04/CTHĐ-UBND

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 10/7/2014 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của tổ chức Thương mại Thế giới. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Ban hành: 05/11/2014

Lãnh đạo ký: PCT UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang

Tải file:

4/CTHĐ-UBND

Thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 10/7/2014 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Ban hành: 05/11/2014

Lãnh đạo ký: PCT UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang

Tải file:

04/CTHĐ-UBND

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 10/7/2014 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của tổ chức Thương mại Thế giới. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Ban hành: 05/11/2014

Lãnh đạo ký: PCT UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang

Tải file:

4/CTHĐ-UBND

Thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 10/7/2014 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Ban hành: 05/11/2014

Lãnh đạo ký: PCT UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang

Tải file: