10 kết quả được tìm thấy

08/NQ-HĐND

Về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các công trình, dự án trên địa bạn tỉnh Thái Bình năm 2014

Ban hành: 10/07/2014

Lãnh đạo ký:

Tải file:

13/NQ-HĐND

Về việc phê duyệt biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh năm 2014. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Ban hành: 10/07/2014

Lãnh đạo ký:

Tải file:

16/NQ-HĐND

Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2011 - 2016. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Ban hành: 10/07/2014

Lãnh đạo ký:

Tải file:

15/NQ-HĐND

Về việc đặt tên một số đường, công trình công trình công cộng trên địa bàn thành phố Thái Bình. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Ban hành: 10/07/2014

Lãnh đạo ký:

Tải file:

10/2014/NQ-HĐND

Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 10/07/2014

Lãnh đạo ký:

Tải file:

14/NQ-HĐND

Về việc phê duyệt quy định tạm thời mức thu phí điều trị cho người nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone trong các cơ sở y tế công lập tại tỉnh Thái Bình. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Ban hành: 10/07/2014

Lãnh đạo ký:

Tải file:

11/2014/NQ-HĐND

Về việc phê duyệt tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 10/07/2014

Lãnh đạo ký:

Tải file:

12/NQ-HĐND

Về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và định suất được ngân sách hỗ trợ năm 2015. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Ban hành: 10/07/2014

Lãnh đạo ký:

Tải file:

09/2014/NQ-HĐND

Về việc phê duyệt mức thu phí thoát nước tại Trạm xử lý nước thải khu công nghiệp Gia Lễ

Ban hành: 10/07/2014

Lãnh đạo ký:

Tải file:

08/NQ-HĐND

Về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các công trình, dự án trên địa bạn tỉnh Thái Bình năm 2014

Ban hành: 10/07/2014

Lãnh đạo ký:

Tải file: