10 kết quả được tìm thấy

Quyết định số 50/QĐ-TBCHCN

Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Tiểu ban cứu hộ, cứu nạn và lãnh đạo một số sở, ngành tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn năm 2016

Ban hành: 04/05/2016

Lãnh đạo ký: Trưởng tiểu ban: PCT UBND tỉnh Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Báo cáo số 51/BC-TBCHCN

V/v tổng kết công tác cứu hộ cứu nạn năm 2015, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2016

Ban hành: 04/05/2016

Lãnh đạo ký: Trưởng tiểu ban: PCT UBND tỉnh Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Kế hoạch số 48/KH-TBCHCN

Kế hoạch cứu hộ, cứu nạn phục vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016

Ban hành: 29/04/2016

Lãnh đạo ký: Trưởng tiểu ban: PCT UBND tỉnh Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Quyết định số 54/QĐ-TBCHCN

Phân công nhiệm vụ các thành viên Tiểu ban Cứu hộ, cứu nạn và lãnh đạo các sở, ngành tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn năm 2015

Ban hành: 20/05/2015

Lãnh đạo ký: Trưởng tiểu ban: PCT UBND tỉnh Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Báo cáo số 51/BC-TBCHCN

Báo cáo tổng kết công tác cứu hộ, cứu nạn năm 2014; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2015

Ban hành: 19/05/2015

Lãnh đạo ký: Trưởng tiểu ban: PCT UBND tỉnh Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Phương án số 52/PA-TBCHCN

Phương án Cứu hộ, cứu nạn phục vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015

Ban hành: 19/05/2015

Lãnh đạo ký: Trưởng tiểu ban: PCT UBND tỉnh Phạm Văn Xuyên

Tải file:

101/QĐ-TBCHCN

Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên Tiểu ban Cứu hộ, cứu nạn và lãnh đạo một số sở, ngành tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn năm 2014. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Ban hành: 17/07/2014

Lãnh đạo ký: TB: PCT UBND tỉnh Phạm Văn Xuyên

Tải file:

101/QĐ-TBCHCN

Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên Tiểu ban Cứu hộ, cứu nạn và lãnh đạo một số sở, ngành tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn năm 2014. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Ban hành: 17/07/2014

Lãnh đạo ký: TB: PCT UBND tỉnh Phạm Văn Xuyên

Tải file:

69/QĐ-TBCHCN

Phân công nhiệm vụ các thành viên Tiểu ban Cứu hộ, cứu nạn và lãnh đạo một số sở, ngành tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn năm 2014

Ban hành: 02/06/2014

Lãnh đạo ký: TB: PCT UBND tỉnh Phạm Văn Xuyên

Tải file:

69/QĐ-TBCHCN

Phân công nhiệm vụ các thành viên Tiểu ban Cứu hộ, cứu nạn và lãnh đạo một số sở, ngành tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn năm 2014

Ban hành: 02/06/2014

Lãnh đạo ký: TB: PCT UBND tỉnh Phạm Văn Xuyên

Tải file: