10 kết quả được tìm thấy

Báo cáo số 253-BC/TU

Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018.

Ban hành: 26/12/2018

Lãnh đạo ký: PBT: Ngô Đông Hải

Tải file:

Báo cáo 244-BC/TU

Báo cáo kết quả 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 217, 218-QĐ/TW, ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị khoá XI về "Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội", "Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền".

Ban hành: 03/12/2018

Lãnh đạo ký: PBT: Ngô Đông Hải

Tải file:

Báo cáo số 549-TB/TU

Thông báo kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nội dung chất vấn tại Kỳ họp lần thứ 31

Ban hành: 30/11/2018

Lãnh đạo ký: PBT: Ngô Đông Hải

Tải file:

Thông báo số 548-TB/TU

Thông báo kết luận Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX, kỳ họp thứ 31

Ban hành: 29/11/2018

Lãnh đạo ký: PBT: Ngô Đông Hải

Tải file:

Kế hoạch số 108-KH/TU

Kế hoạch tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04-11-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Ban hành: 21/11/2018

Lãnh đạo ký: PBT: Ngô Đông Hải

Tải file:

Báo cáo số 234-BC/TU

Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018.

Ban hành: 12/10/2018

Lãnh đạo ký: Bí Thư: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Công văn số 1147-CV/TU

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo- không để ai bị bỏ lại phía sau"; vận động xây dựng Quỹ "Vì người nghèo

Ban hành: 28/09/2018

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file:

Báo cáo số 208-BC/TU

Báo cáo tình hình, kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

Ban hành: 12/07/2018

Lãnh đạo ký: PBT: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Công văn số 1294-CV/TU

Công văn về việc thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02-02-2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Ban hành: 08/06/2018

Lãnh đạo ký: PBT: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Thông báo số 428-TB/TU

Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chủ trương đầu tư Dự án Khu nhà ở chung cư thương mại tại phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình.

Ban hành: 20/03/2018

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file: