4 kết quả được tìm thấy

Công văn số 1948/SNV-CCVC

Báo cáo thống kê số lượng công chức lãnh đạo cấp phòng

Ban hành: 01/11/2016

Lãnh đạo ký: GĐ Nguyễn Khắc Thận

Tải file:

Công văn số 1119/SNV-CCVC

V/v Cử công chức dự thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp năm 2016.

Ban hành: 01/08/2016

Lãnh đạo ký: GĐ Nguyễn Khắc Thận

Tải file:

380/TB-HĐTT

Thông báo thời gian, địa điểm hướng dẫn ôn thi tuyển công chức tỉnh Thái Bình năm 2013

Ban hành: 06/08/2013

Lãnh đạo ký: GĐ Nguyễn Thị Lĩnh

Tải file:

380/TB-HĐTT

Thông báo thời gian, địa điểm hướng dẫn ôn thi tuyển công chức tỉnh Thái Bình năm 2013

Ban hành: 06/08/2013

Lãnh đạo ký: GĐ Nguyễn Thị Lĩnh

Tải file: