7 kết quả được tìm thấy

Công văn số 541/HĐPH

Về việc tự kiểm tra công tác PBGDPL

Ban hành: 02/11/2016

Lãnh đạo ký: PCTHĐ: PGĐ Sở Tư Pháp Phạm Cao Quân

Tải file:

107/KH-HĐPH

Kế hoạch tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Ban hành: 28/07/2014

Lãnh đạo ký: Chủ tịch HĐ: PCT UBND tỉnh Phạm Văn Xuyên

Tải file:

107/KH-HĐPH

Kế hoạch tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Ban hành: 28/07/2014

Lãnh đạo ký: Chủ tịch HĐ: PCT UBND tỉnh Phạm Văn Xuyên

Tải file:

08/KH-HĐPH

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Ban hành: 08/04/2014

Lãnh đạo ký: PCT: Bùi Thị Lan

Tải file:

08/KH-HĐPH

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Ban hành: 08/04/2014

Lãnh đạo ký: PCT: Bùi Thị Lan

Tải file:

72/QĐ-HĐPH

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thái Bình. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Ban hành: 01/08/2013

Lãnh đạo ký: Chủ tịch HĐ: PCT UBND tỉnh Phạm Văn Xuyên

Tải file:

72/QĐ-HĐPH

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thái Bình. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Ban hành: 01/08/2013

Lãnh đạo ký: Chủ tịch HĐ: PCT UBND tỉnh Phạm Văn Xuyên

Tải file: