2 kết quả được tìm thấy

95/KH-BCĐ

Kế hoạch triển khai các Đề án theo Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15/07/2013 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm.

Ban hành: 30/08/2013

Lãnh đạo ký: TB. Phó CTUBND tỉnh: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

95/KH-BCĐ

Kế hoạch triển khai các Đề án theo Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15/07/2013 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm.

Ban hành: 30/08/2013

Lãnh đạo ký: TB. Phó CTUBND tỉnh: Phạm Văn Xuyên

Tải file: