2 kết quả được tìm thấy

120/KH-BCĐ

Thực hiện Dự án 6 về Tăng cường công tác giáo dục, truyền thông và giám sát đánh giá thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012-2015. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm.

Ban hành: 21/10/2013

Lãnh đạo ký: TB: PCT UBND tỉnh Cao Thị Hải

Tải file:

120/KH-BCĐ

Thực hiện Dự án 6 về Tăng cường công tác giáo dục, truyền thông và giám sát đánh giá thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012-2015. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm.

Ban hành: 21/10/2013

Lãnh đạo ký: TB: PCT UBND tỉnh Cao Thị Hải

Tải file: