2 kết quả được tìm thấy

40/QĐ-BCĐ

Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Thái Bình. Nội dung chi tiết em tại file đính kèm

Ban hành: 16/04/2014

Lãnh đạo ký: TB: PCT UBND tỉnh Phạm Văn Xuyên

Tải file:

40/QĐ-BCĐ

Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Thái Bình. Nội dung chi tiết em tại file đính kèm

Ban hành: 16/04/2014

Lãnh đạo ký: TB: PCT UBND tỉnh Phạm Văn Xuyên

Tải file: