4 kết quả được tìm thấy

Công điện khẩn số 15/CĐ-PCTT

Chủ động phòng chống cơn bão số 3

Ban hành: 18/08/2016

Lãnh đạo ký: Trưởng BCĐ: Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Kế hoạch 110/KH-TBCHCN

Vv cứu hộ cứu nạn phục vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016

Ban hành: 18/08/2016

Lãnh đạo ký: TB: Phạm Văn Ca

Tải file:

51/KH-PCLB

Kế hoạch tổng diễn tập lực lượng, vật tư, phương tiện phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm, cứu nạn năm 2014. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Ban hành: 16/05/2014

Lãnh đạo ký: PTB: PCT UBND tỉnh Phạm Văn Xuyên

Tải file:

51/KH-PCLB

Kế hoạch tổng diễn tập lực lượng, vật tư, phương tiện phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm, cứu nạn năm 2014. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Ban hành: 16/05/2014

Lãnh đạo ký: PTB: PCT UBND tỉnh Phạm Văn Xuyên

Tải file: