2 kết quả được tìm thấy

55/KH-BCĐ

Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh Thái Bình . Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Ban hành: 22/05/2014

Lãnh đạo ký: TB: PCT UBND tỉnh Phạm Văn Ca

Tải file:

55/KH-BCĐ

Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh Thái Bình . Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Ban hành: 22/05/2014

Lãnh đạo ký: TB: PCT UBND tỉnh Phạm Văn Ca

Tải file: