2 kết quả được tìm thấy

59/KH-BCĐ

Kế hoạch triển khai thực hiện Tiểu Đề án: Tuyên truyển, phổ biến pháp luật về nông nghiệp và phát triển nông thôn cho người dân nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2014-2016. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Ban hành: 23/05/2014

Lãnh đạo ký: TB: PCT UBND tỉnh Phạm Văn Xuyên

Tải file:

59/KH-BCĐ

Kế hoạch triển khai thực hiện Tiểu Đề án: Tuyên truyển, phổ biến pháp luật về nông nghiệp và phát triển nông thôn cho người dân nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2014-2016. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Ban hành: 23/05/2014

Lãnh đạo ký: TB: PCT UBND tỉnh Phạm Văn Xuyên

Tải file: