2 kết quả được tìm thấy

72/QĐ-HĐGDQPAN

Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Thái Bình. Nôi dung chi tiết xem tại file đính kèm

Ban hành: 06/06/2014

Lãnh đạo ký: Chủ tịch HĐ: Phó chủ tịch UBND tỉnh Cao Thị Hải

Tải file:

72/QĐ-HĐGDQPAN

Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Thái Bình. Nôi dung chi tiết xem tại file đính kèm

Ban hành: 06/06/2014

Lãnh đạo ký: Chủ tịch HĐ: Phó chủ tịch UBND tỉnh Cao Thị Hải

Tải file: