2 kết quả được tìm thấy

90/KH-BCĐ

Kế hoạch triển khai Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Ban hành: 03/07/2014

Lãnh đạo ký:

Tải file:

90/KH-BCĐ

Kế hoạch triển khai Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Ban hành: 03/07/2014

Lãnh đạo ký:

Tải file: