4 kết quả được tìm thấy

94/KH-BCĐ

Kế hoạch Hoạt động đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng cuối năm 2014 của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Thái Bình. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Ban hành: 11/07/2014

Lãnh đạo ký: TB: PCT UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang

Tải file:

93/QĐ-BCĐ

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Thái Bình . Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Ban hành: 11/07/2014

Lãnh đạo ký: TB: PCT UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang

Tải file:

94/KH-BCĐ

Kế hoạch Hoạt động đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng cuối năm 2014 của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Thái Bình. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Ban hành: 11/07/2014

Lãnh đạo ký: TB: PCT UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang

Tải file:

93/QĐ-BCĐ

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Thái Bình . Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Ban hành: 11/07/2014

Lãnh đạo ký: TB: PCT UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang

Tải file: