4 kết quả được tìm thấy

108/KH-TTPCLB

Tuyên truyền công tác phòng, chống lụt, bão năm 2014. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Ban hành: 31/07/2014

Lãnh đạo ký: Trưởng Tiểu ban: PCT UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang

Tải file:

109/QĐ-TBTTPCLB

Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên Tiểu ban Tuyên truyền tham gia công tác tuyên truyền phòng, chống lụt, bão năm 2014. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Ban hành: 31/07/2014

Lãnh đạo ký: Trưởng Tiểu ban: PCT UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang

Tải file:

108/KH-TTPCLB

Tuyên truyền công tác phòng, chống lụt, bão năm 2014. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Ban hành: 31/07/2014

Lãnh đạo ký: Trưởng Tiểu ban: PCT UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang

Tải file:

109/QĐ-TBTTPCLB

Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên Tiểu ban Tuyên truyền tham gia công tác tuyên truyền phòng, chống lụt, bão năm 2014. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Ban hành: 31/07/2014

Lãnh đạo ký: Trưởng Tiểu ban: PCT UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang

Tải file: