2 kết quả được tìm thấy

118/QĐ-HĐTTCC

Quyết định về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Thái Bình năm 2014. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Ban hành: 13/08/2014

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: PCT UBND tỉnh Phạm Văn Ca

Tải file:

118/QĐ-HĐTTCC

Quyết định về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Thái Bình năm 2014. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Ban hành: 13/08/2014

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: PCT UBND tỉnh Phạm Văn Ca

Tải file: