2 kết quả được tìm thấy

133/QĐ-BCĐ

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, Tổ thư ký giúp việc thực hiện Đề án " Tăng cưởng phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013-2016 " tại địa bàn tỉnh Thái Bình. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Ban hành: 03/09/2014

Lãnh đạo ký: TB: PCT UBND tỉnh Phạm Văn Xuyên

Tải file:

133/QĐ-BCĐ

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, Tổ thư ký giúp việc thực hiện Đề án " Tăng cưởng phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013-2016 " tại địa bàn tỉnh Thái Bình. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Ban hành: 03/09/2014

Lãnh đạo ký: TB: PCT UBND tỉnh Phạm Văn Xuyên

Tải file: