4 kết quả được tìm thấy

189/QĐ-BCĐPTDL

Về việc thành lập tổ giúp việc ban chỉ đạo phát triển Du lịch tỉnh Thái Bình. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Ban hành: 21/11/2014

Lãnh đạo ký:

Tải file:

189/QĐ-BCĐPTDL

Về việc thành lập tổ giúp việc ban chỉ đạo phát triển Du lịch tỉnh Thái Bình. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Ban hành: 21/11/2014

Lãnh đạo ký:

Tải file:

181/QĐ-BCĐPTDL

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển Du lịch tỉnh Thái Bình. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Ban hành: 12/11/2014

Lãnh đạo ký:

Tải file:

181/QĐ-BCĐPTDL

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển Du lịch tỉnh Thái Bình. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Ban hành: 12/11/2014

Lãnh đạo ký:

Tải file: