2 kết quả được tìm thấy

196/QĐ-BCĐ

Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo việc triển khai thực hiện đầu tư các công tình cấp nước sạch nông thôn tỉnh Thái Bình. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Ban hành: 08/12/2014

Lãnh đạo ký: TB: PCT UBND tỉnh Phạm Văn Ca

Tải file:

196/QĐ-BCĐ

Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo việc triển khai thực hiện đầu tư các công tình cấp nước sạch nông thôn tỉnh Thái Bình. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Ban hành: 08/12/2014

Lãnh đạo ký: TB: PCT UBND tỉnh Phạm Văn Ca

Tải file: