1 kết quả được tìm thấy

Công văn số 23/TBND-VX

Phân công nhiệm vụ tiểu ban nội dung phục vụ các hoạt động kỷ niệm 125 năm ngày thành lập tỉnh

Ban hành: 16/03/2015

Lãnh đạo ký: TB: PCT UBND tỉnh Cao Thị Hải

Tải file: