8 kết quả được tìm thấy

Kế hoạch số 100/KHDT-PCTTVTKCN

Kế hoạch tổng diễn tập lực lượng, vật tư, phương tiện phòng, chống thiên tại và tìm kiến cứu nạn năm 2018

Ban hành: 25/05/2018

Lãnh đạo ký: TB: Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Kế hoạch số 86/KHDT-PCTTVTKCN

Kế hoạch tổng diễn tập lực lượng vật tư phương tiện phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017

Ban hành: 12/05/2017

Lãnh đạo ký: TB: Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Báo cáo số 38/BC-PCTT&TKCN

Báo cáo tổng kết công tác hậu phương phục vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016 biện pháp thực hiện năm 2017

Ban hành: 10/03/2017

Lãnh đạo ký: PTB: Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Thị Lĩnh

Tải file:

Báo cáo số 75/BC-PCTTTKCN

Báo cáo tổng kết công tác tuyên truyền phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn năm 2015, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2016

Ban hành: 28/06/2016

Lãnh đạo ký: Phó TB: Phó CT UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang

Tải file:

Kế hoạch số 57/KHDT-PCTTVTKCN

Kế hoạch tổng diễn tập lực lượng, vật tư phương tiện phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn năm 2016

Ban hành: 13/05/2016

Lãnh đạo ký: TB: Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Báo cáo số 30/BC-PCTTTKCN

Về việc tổng kết công tác hậu phương phục vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015 biện pháp thực hiện năm 2016

Ban hành: 21/03/2016

Lãnh đạo ký: Phó TB: Phó CTUBND tỉnh Nguyễn Thị Lĩnh

Tải file:

Kế hoạch số 57/KH-PCTT&TKCN

Tổng diễn tập lực lượng, vật tư, phương tiện phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn năm 2015

Ban hành: 22/05/2015

Lãnh đạo ký: Phó TB: Phó chủ tịch UBND tỉnh: Phạm Văn Ca

Tải file:

Báo cáo số 39/BC-PCTT&TKCN

Báo cáo tổng kết công tác hậu phương phục vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2014, nhiệm vụ công tác hậu phươgn năm 2015

Ban hành: 23/04/2015

Lãnh đạo ký: TB: PCT UBND tỉnh Cao Thị Hải

Tải file: