1 kết quả được tìm thấy

Quyết định số 49/QĐ-BCĐ

Ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Thái Bình

Ban hành: 15/05/2015

Lãnh đạo ký: Trưởng BCĐ: Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Hồng Diên

Tải file: