1 kết quả được tìm thấy

Quyết định số 68/QĐ-BCĐ

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Tổ chức chuyên viên giúp việc Thường trực Ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Thái Bình

Ban hành: 12/06/2015

Lãnh đạo ký: TB: PCT UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang

Tải file: