7 kết quả được tìm thấy

Nghị quyết số 23/NQ-HĐND

Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu

Ban hành: 10/12/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Nghị quyết số 18/NQ-HĐND

Nghị quyết Thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 16/10/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021

Ban hành: 30/07/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Đàm Văn Vượng

Tải file:

Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 12/07/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định về nội dung, mức chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo nguồn kinh phí sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Thái Bình giai đoạn 2018-2020

Ban hành: 12/07/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Nghị quyết số 06/NQ-HĐND

Nghị quyết đặt tên đường, tên phố thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ

Ban hành: 12/07/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 08/12/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file: