1 kết quả được tìm thấy

Kế hoạch số 24/KH-MT

Kế hoạch số 24/KH-MT về việc tổ chức vận động "Tháng cao điểm vì người nghèo" từ ngày 17/10 đến 18/11/2015.

Ban hành: 21/09/2015

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Vũ Đức Hạnh

Tải file: