1 kết quả được tìm thấy

Kế hoạch số 98/KH-BCĐ

Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới (2013-2018)

Ban hành: 24/05/2018

Lãnh đạo ký: TB: PCT UBND tỉnh Phạm Văn Xuyên

Tải file: