2 kết quả được tìm thấy

Quyết định số 58/QĐ-BCĐ

V/v ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo phòng không nhân dân tỉnh

Ban hành: 20/05/2016

Lãnh đạo ký: Phó TB: Phó chủ tịch UBND tỉnh: Phạm Văn Ca

Tải file:

Quyết định số 55/QĐ-BCĐ

V/v thành lập Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân tỉnh.

Ban hành: 13/05/2016

Lãnh đạo ký: TB: PCT UBND tỉnh Phạm Văn Ca

Tải file: