1 kết quả được tìm thấy

Quyết định số 81/QĐ-BCĐ

V/v thành lập Tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện Đề án phát triển kết cấu hạ tầng của tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Ban hành: 04/07/2016

Lãnh đạo ký: TB: PCT UBND tỉnh Phạm Văn Ca

Tải file: