1 kết quả được tìm thấy

Quyết định số 82/QĐ-BCĐPTKTTT

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thái Bình

Ban hành: 04/07/2016

Lãnh đạo ký: TB. Phó CTUBND tỉnh: Phạm Văn Xuyên

Tải file: