1 kết quả được tìm thấy

Quyết định số 85/QĐ-BCĐ

Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền Chương trình nước sạch nông thôn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 08/07/2016

Lãnh đạo ký: TB: PCT UBND tỉnh Phạm Văn Ca

Tải file: