1 kết quả được tìm thấy

Công văn số 445/STTTT-BCX

Về việc làm việc với phóng viên, nhà báo ở cơ sở.

Ban hành: 24/08/2016

Lãnh đạo ký: PGĐ: Nguyễn Thị Hồng Thái

Tải file: