2 kết quả được tìm thấy

Quyết định số 114/QĐ-BCĐTCCNN

Về việc ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thái Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Ban hành: 26/08/2016

Lãnh đạo ký: TB. Phó CTUBND tỉnh: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Quyết định số 113/QĐ-BCĐTCCNN

Về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo triển khai, thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thái Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Ban hành: 26/08/2016

Lãnh đạo ký: PTB: PCT UBND tỉnh Phạm Văn Xuyên

Tải file: