1 kết quả được tìm thấy

Quyết định số 152/QĐ-BCĐ

Về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện chương trình giảm nghèo tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 25/10/2016

Lãnh đạo ký: TB: PCTUBND tỉnh Nguyễn Thị Lĩnh

Tải file: