1 kết quả được tìm thấy

Quyết định số 33/QĐ-BCĐ

Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017,tỉnh Thái Bình.

Ban hành: 06/03/2017

Lãnh đạo ký: TB: PCT UBND tỉnh Phạm Văn Ca

Tải file: