1 kết quả được tìm thấy

Quyết định số 171/QĐ-BCĐ

Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo triển khai xây dựng Khu kinh tế Thái Bình

Ban hành: 14/09/2017

Lãnh đạo ký: TB: Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Hồng Diên

Tải file: