Thay vì 17 hạng GPLX như trước đây, tại Dự thảo Luật GTĐB sửa đổi mới nhất đã rút xuống chỉ còn 14 hạng.

Từ 1/7/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia báo hiệu đường bộ chính thức có hiệu lực với nhiều điểm mới so với trước đây...

Tổng số vi phạm trong toàn tỉnh là:  87   trường hợp, trong đó:

Tổng số vi phạm trong toàn tỉnh là:  161  trường hợp, trong đó:

Mỗi biển báo mang những ý nghĩa khác nhau, tài xế cần nhớ các loại biển cấm mới nhất để tránh bị "phạt oan"...

Tổng số vi phạm trong toàn tỉnh là:  92   trường hợp, trong đó:

Tổng số vi phạm trong toàn tỉnh là:  175  trường hợp, trong đó:

Tổng số vi phạm trong toàn tỉnh là:   88  trường hợp, trong đó:

Tổng số vi phạm trong toàn tỉnh là:   74  trường hợp, trong đó:

Tổng số vi phạm trong toàn tỉnh là:   20 trường hợp, trong đó:

Tổng số vi phạm trong toàn tỉnh là:   55 trường hợp, trong đó:

Tổng số vi phạm trong toàn tỉnh là:   147  trường hợp, trong đó: