Tổng số vi phạm trong toàn tỉnh là:  161  trường hợp, trong đó:

Tổng số vi phạm trong toàn tỉnh là:  92   trường hợp, trong đó:

Tổng số vi phạm trong toàn tỉnh là:  175  trường hợp, trong đó:

Tổng số vi phạm trong toàn tỉnh là:   88  trường hợp, trong đó:

Tổng số vi phạm trong toàn tỉnh là:   74  trường hợp, trong đó:

Tổng số vi phạm trong toàn tỉnh là:   20 trường hợp, trong đó:

Tổng số vi phạm trong toàn tỉnh là:   55 trường hợp, trong đó:

Tổng số vi phạm trong toàn tỉnh là:   147  trường hợp, trong đó:

Tổng số vi phạm trong toàn tỉnh là:   92  trường hợp, trong đó:

Tổng số vi phạm trong toàn tỉnh là:   112  trường hợp, trong đó:

Tổng số vi phạm trong toàn tỉnh là:   109  trường hợp, trong đó:

Việc học và thi lấy giấy phép lái xe ô tô thời gian tới sẽ được ứng dụng công nghệ để giám sát chặt chẽ hơn.