Tổng số vi phạm trong toàn tỉnh là:   122 trường hợp, trong đó:

Tổng số vi phạm trong toàn tỉnh là:   125   trường hợp, trong đó:

Tổng số vi phạm trong toàn tỉnh là:   136   trường hợp, trong đó:

Tổng số vi phạm trong toàn tỉnh là:   177    trường hợp, trong đó:

Tổng số vi phạm trong toàn tỉnh là:  211 trường hợp, trong đó:

Tổng số vi phạm trong toàn tỉnh là:  186 trường hợp, trong đó:

Tổng số vi phạm trong toàn tỉnh là:  149 trường hợp, trong đó:

Tổng số vi phạm trong toàn tỉnh là:  185 trường hợp, trong đó:

Tổng số vi phạm trong toàn tỉnh là:  168 trường hợp, trong đó:

Tổng số vi phạm trong toàn tỉnh là:  134 trường hợp, trong đó:

Tổng số vi phạm trong toàn tỉnh là:  188 trường hợp, trong đó:

Tổng số vi phạm trong toàn tỉnh là:  186 trường hợp, trong đó: