Nghị định số 78/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 về việc quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
Thông tư số 15/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 về việc Quy định về quản lý đường thủy nội địa
Nghị định số 33/2011/NĐ-CP ngày 16/05/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
Thông tư số 09/2011/TT-BGTVT ngày 11/03/2011 của Bộ Giao thông vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến thủ tục hành chính của Quy định về loại hình doanh nghiệp kinh doanh đường sắt phải có chứng chỉ an toàn và điều kiện, trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ an toàn ban hành kèm theo Quyết định số 61/2007/QĐ-BGTVT
Luật số 48/2014/QH13 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa
Nghị định số 93/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô