Ngày 29/01/2021 Sở Giao thông Vận tải đã ban hành Công văn số 161/SGTVT-QLVT,PTNL về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Ngày 26/07/2020, Sở Giao thông Vận tải ban hành Công văn số 988/SGTVT-QLVTPT về việc tạm dừng hoạt động kinh doanh vận tải đến thành phố Đà Nẵng để phòng chống dịch COVID 19

Ngày 16/07/2020, Ban ATGT tỉnh ban hành Công văn số 25/CV-BATGT về việc Tuyên truyền xử lý vi phạm đối với người dân chăn thả trâu, bò,gia súc trên đường giao thông

Ngày 14/7/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3379/UBND-KTGT về việc Thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Chủ tịch UB ATGT Quốc gia tại Thong báo số 227/TB-VPCP ngày 8/7/2020

Báo cáo số 21/TB-BATGT ngày 22/6/2020 của Ban ATGT tỉnh về kết quả triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2020,triển khai nhiệm vụ Quý III năm 2020

Thông báo số 23/TB-BATGT ngày 22/6/2020 của Ban An toàn giao thông tỉnh về kết luận, chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh-Trưởng ban An toàn giao thông tại cuộc họp kiểm điểm công tác bảo đảm ATGT 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ các tháng tiếp theo năm 2020

Ngày 16/6/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2879/UBND-KTGT về việc Thực hiện chỉ đạo của TTCP về bảo đảm TTATGT đường bộ đường thủy nội địa.

Công văn số 2629/CV-UBND ngày 2/6/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự ATGT đường thủy nội địa

Ngày 28/5/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Công điện số 15/CĐ-UBND về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và nâng cao ý thức tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Công văn số 2566/UBND-NNTNMT ngày 29/05/2020 của UBND tỉnh về việc chỉ đạo không đốt rơm rạ để bảo vệ môi trường và trật tự ATGT

 Ngày 11/5/20202, Ban ATGT tỉnh ban hành Công văn số 18/CV-BATGT về việc đẩy mạnh tuyên truyền đội mũ bảo hiểm cho trẻ em

Công điện số 15/CĐ-UBND ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự ATGT và nâng cao ý thức tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Bình