Thực hiện Chỉ thị 06 của UBND tỉnh về tăng cường xử lý, lấn chiếm hành lang ATGT