Quyết định số 1288/QĐ-UBND ngày 26/5/2016 về việc Phê duyệt Danh mục Đề tài, đề án khoa học và Công nghệ cấp tỉnh thực hiện từ năm 2016