Quyết định số 583/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 phê duyệt danh mục đề tài dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện từ năm 2017